Select Page

Vision & Mission

Visi

Pemacu Universiti Digital
(Digital University Driver)

Misi

Mengukuhkan penyampaian perkhidmatan
berpaksikan akademia
melalui ekosistem digital berpacukan data

(Strengthening academia-centric service delivery
through data driven digital ecosystem)

Dasar Kualiti

KAMI KOMITED MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN  ICT BERIMPAK TINGGI DAN MELAKSANAKAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN BAGI MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN SEJAJAR DENGAN VISI DAN MISI CICT

 Dasar Kualiti UTMDigital menjadi  panduan kepada semua staf untuk  melaksanakan sistem penyampaian ICT berimpak tinggi melalui:

» Profesional digital yang berinovatif dan entrepreneural

» Perkhidmatan ICT digital bersepadu dan kolaboratif selari dengan perkembangan teknologi digital

» Penambahbaikkan berterusan dan penciptaan inovasi nilai kepada pelanggan

» Pengukuhan produktiviti kerja

» Orientasikan risiko dan peluang yang dapat menjamin kelancaran perkhidmatan, keutuhan keselamatan, kepuasan pelanggan dan khidmat sokongan berkualiti.

Objektif

FOKUS PELANGGAN

» Kepuasan Pelanggan – 85% CSI & Kualiti Perkhidmatan

» Khidmat Pelanggan – 90% Permohonan pelanggan dipenuhi

    i.Kemudahan ICT ≤ 3 hari bekerja
   ii.Data Universiti ≤ 5 hari bekerja
  iii.Khidmat sokongan teknikal ≤ 5% gangguan

» Pengurusan Aduan – 90% Aduan diselesaikan

   i.Masa maklum balas (kecuali Adu@IT)  ≤ 4 jam
  ii.Masa penyelesaian
     – Berat ≤ 5 hari
     –  Sederhana ≤ 3 hari
     –  Mudah ≤ 4 jam

PENGURUSAN PROJEK ICT YANG EFEKTIF

» Pematuhan spesifikasi teknikal 100%

» Penyempurnaan projek mengikut masa 80%

» Pemantauan projek mengikut deliverable 100%

PROFESIONAL DIGITAL BERINOVATIF

» Staf UTMDigital mengikuti program pembangunan Kepakaran digital

» Pelaksanaan perancangan latihan 90%

» Kualiti pengendalian latihan 90%

» Pengurusan kompetensi peserta 80%

KUALITI OPERASI & PERKHIDMATAN DIGITAL ICT

» Up-Line Perkhidmatan 99% (Aplikasi, Infra & Operasi)

» Kemudahan ICT 100% mengikut standard kemudahan ICT

» Keselamatan ICT 98%

EKOSISTEM DIGITAL KEUSAHAWANAN

» Penjimatan 75% mengikut sasaran tahunan

» Sasaran penjanaan tahunan >= 80%